Guide to Pineapple Queen Growing (in Filipino), Part 2

Loading...

Pagtatanim

Itanim ang pinya sa umpisa ng tag-ulan. Doon sa mga lugar na may regular na distribusyon ng ulan maaring itanim ang pinya ano mang oras basta nakahanda ang pantanim. Sundin ang sumusunod:

 • Kung ang pinyang queen ay itatanim bilang salit-tanim sa niyugan, mabuting planuhin ang mga daanan sa paglabas ng mga inaning niyog.
 • Hakutin ang pantanim sa lupang tataniman. Tantiyahin ang tamang bilang ng pantanim na hahakutin.
 • Pagsama-samahin ang mga pantanim na magkakasinlaki
 • Sa pagtatanim maaring sundin ang tinatawag na “single row” o isang linya na may agwat na 70-100 sentimetro ang bawat linya at 30 sentimetro ang pagitan ng bawat puno.
 • Maari din sundin ang tinatawag na double row o dalawahang linya na may agwat na 80-100 sentimetro ang pagitan ng dalawang linya at 50 sentimetro sa loob ng dalawahang linya.
 • Iwasan na malagyan ng lupa ang ubod ng pantanim. Ito ay maaring pagsimulan ng sakit at pagkabulok.

Pagsugpo ng Damo

May dalawang paraan ng pagsugpo ng damo sa taniman ng pinya – ang paggamit ng kemikal at ang paggamas o pagbunot ng damo. Bagama’t epektibo ang bawat isa mas mabuting pagsamahin and dalawang paraan upang mas lalong epektibong masugpo ang damo. Narito ang ilang mga hakbang:

 • Araruhin at suyurin ang lupang tataniman. Higit na kapakipakinabang kung ang bawat pag-aararo at pag-suyod ay ginagawa makalipas ang 7 hanggang 10 araw.
 • Maari din mag-spray ng “Power” sa lupang tataniman makalipas ang 7-10 araw matapos ang pag-bubungkal.

Ang iba pang damo ay maaring puksain ng “pre-emergence” na pamatay damo tulad ng Karmex at Diuron. Ang mga ito ay mas mabisa at matipid kung gagamitin bilang pambomba sa damo 7 hanggang 10 araw pagkatanim. Maliban dito, pinapatay nito ang mga damo sa mga murang ugat at usbong ng mga ito.

Subalit, hindi ito maaring gamitin kung masyado nang malago ang mga damo. Kapag ito ay ibinomba ng hindi tama sa panahon maaring magdulot ito ng paninilaw ng dahon at tuluyang pagkalanta ng tanim. Maliban na lamang kung ang gamot ay direktang i-spray sa damo. Kung sakaling ganito ang pag-gamit maghalo ng “sticker” katulad ng hoestick o sabon sa solusyon.

Kung ang tanim ay malago na, ang mga damong tumutubo tulad ng agingay ay maaring sugpuin ng Onecide, isang uri ng pamatay damo na maaring ibomba ano man oras pagkatanim. Ang kogon naman ay maaring puksain ng “round-up o power” bago itanim ang pinya.

Ang paggamit ng gamot ay suplemento lamang sa karaniwang paraan ng pag-alis ng damo.

Pag Aabono

Kailangan ng pinya ang sapat na dami ng abono para ganap na maganda ang paglaki at pamumunga nito.

Dapat alamin ang likas na yaman o katabaan ng lupang tataniman sa pamamagitan ng pagpapasuri ng lupa. Mas higit na epektibo at matipid ang paglalagay ng pataba.

Sundin ang rekomendasyon ng Soils Laboratory o kaya ang resulta sa soil test kit sa Office ng Municipal Agriculturist. Makakatulong din ang paggamit ng organikong pataba mula 6 hanggang 9 na sako sa bawat ektarya.Iwasan ang mag-abono ng halos isang dakot bawat halaman. Malaking posiyento ang natatapon o nawawala dahil sa pagsingaw o pagka-anod, pagsipsip ng lupa at damo.

Kung hindi nagawa ang pagpapasuri ng lupa, maaring sundin ang sumusunod na talaan na panahon ng pag-aabono.

Upang mapataas ang kalidad ng bunga, gumamit ng tamang timpla ng abono. Ang potasyum ay nakapagpatamis ng bunga, ang nitroheno naman ay nakakapagpalaki ng puno at bunga. Ang posporus naman ay nakakapagpalago ng ugat.

Kailangan din ng pinya ang iba pang sustansiya tulad ng boron. Lumalaki ang bunga kung magwiwisik ng Borax sa daming 3 gramo bawat litro ng tubig. Puwedeng gamitin mula 5 buwan pagkatanim hanggang sa panahon ng pamumulaklak.

Mag-abono kung medyo basa ang lupa. Kung mainit at tuyo ang lupa mainam na tunawin ang abono sa tubig at idilig sa puno ng pinya sa daming 40 cc bawat halaman. Iwasan malagyan ang dahon dahil maaring masunog ito.

Maari ding mag-abono sa panahon ng pamumulaklak. Ito ay nakakapagpalaki ng bunga at suhi.

Ilagay ang urea sa bandang puno ng pinya. Ang ammonium phosphate at mureate of potash ay maaring ilagay sa puno ng pinya o sa unang 3 magulang na dahon.

Kung hindi nagawa ang pagpapasuri ng lupa, maaring sundin ang sumusunod na talaan na panahon ng pag-aabono.

Sa halip na urea, puwede ring gamitin ang ammonium sulfate (21-0-0) sa dami na doble sa urea.

Mas mabuti kung makagawa ng takalan na may daming 5, 10,20 gramo upang magamit sa pag-aabono.

Comments

 1. By Mark Anthony Faraon

  Reply

 2. By Mary Jane Tilaver

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.